تلفن مهمترین ابزار بازاریابی در مطب

۹ اسفند ۱۳۹۹
تلفن مهمترین ابزار بازاریابی در مطب شماست، پس برای آن اهمیّت زیادی قائل شوید. تلفن مطب شریان ارتباطی شما با دنیای خارج از مطب است. مکالمه ای که از طریق تلفن صورت می گیرد، نشان می دهد که شماکه هستید، چه کاری انجام می دهید و چگونه از بیماران خود مراقبت می کنید یا چه اندازه به آنها اهمیت می دهید. در واقع هرکس از تیم شما که پاسخگوی تلفن است، مطب شما را معرفی می کند. از نظر فرد تلفن کننده، فرد جواب دهنده به تلفن، به منزله کلیت مطب شماست. بنابراین باید هر بار که تلفن می زنید یا پاسخگوی تلفن هستید، مطمئن شوید که با دقّت و توجه بسیار به مخاطب صحبت می کنید.
در بیشتر موارد، تلفن اولین نقطه ارتباطی با مطب است. ما هم از اهمیت این این اولّین اثرآگاه هستیم.در عرض تقریباً ۲دقیقه، شخصی تصمیم می گیرد که از شما خوشش بیاید یا نه و نیز بفهمد که آیا شما کار خود را بلد هستید یا نه. هربار که یکی از اعضای تیم به تلفن پاسخ می دهد، باید بر کاری که در حال انجام است،(پاسخگویی تلفنی)تمرکز کند.
•به شخص تلفن کننده خوشامد بگوید‌.
•نیز مخاطب را تشخیص دهد.
•با دقّت گوش کند.
•به نیاز فرد مقابل پاسخ دهد.
ایجاد تاثیر خوشایند در تلفن برای بسیاری از افراد، به ویژه اگر در حالت روحی خوبی باشند،ساده است. به هر حال، برای تلفن کنندگان مهم نیست که شما در چه حالت روحی هستید؛ فقط این مهم است که شما(پاسخگوی تلفن)آنجا هستید و صرفاً به آنها توجه کنید. قبل از اینکه به تلفن پاسخ دهید، نفس عمیقی بکشید، لبخند بزنید و برای یک پاسخگویی ماهرانه آماده شوید.
منبع: کتاب رابطه بهتر نتیجه برتر( اصول مدیریت صحیح در مطب های دندانپزشکی)
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.