مقالات

بی گمان بهترین منبع بیماران جدید، ارجاع از طرف بیماران قدیم بوده و هست و همیشه نیز چنین خواهد بود.در حقیقت اگر شما دندانپزشک عمومی هستید تقریباً ۷۰٪ بیماران جدید شما توسط بیماران معرفی می شوند. بنابراین  اگر چنین باشد که هست، باید همه افراد تیم …

بی گمان بهترین منبع بیماران جدید، ارجاع از طرف بیماران قدیم بوده و هست و همیشه نیز چنین خواهد بود.در حقیقت اگر شما دندانپزشک عمومی هستید تقریباً ۷۰٪ بیماران جدید شما توسط بیماران معرفی می شوند. بنابراین  اگر چنین باشد که هست، باید همه افراد تیم …