مقالات

استرس هم برجسم افراد و هم بر روان آنان اثر می گذارد، از لحاظ روانی، استرس خود را به صورت احساس ناراحتی و تحت فشار بودن، اختلال در فکر، کاهش فعالیت و عدم تصمیم گیری نشان می دهد. این اثرات روانی می تواند به مسائل زیر منجر گردد: کاهش میل رفتن به …

خصوصیات فردی، نقش مهمی را در چگونگی برخورد با عوامل استرس زا دار است. همچنین اشاره شد، عوامل استرس زای یکسان  می توانند موجب اعمال و یا واکنش های متفاوتی در افراد مختلف شوند. یکی از دلایل اصلی آن این است که افراد مختلف دارای ساختار متفاوت شخصیتی …

روابط خانوادگی مسائل زمانی و مسافت عوامل اقتصادی درخواست های اجتماعی از فرد فعالیت های اجتماعی روابط خانوادگی معمولاً بارزترین عامل در جهت دادن به استرس اضافی است. گاهی اوقات استرس دندانپزشک به خانواده سرایت می کند و گاهی نیز خانواه …

هرچه مدیریت مطب بهتر شود، کنترل بیشتری روی استرس های کاری برای همه تیم کاری وجود خواهد داشت. برنامه ریزی غلط یا نبودِبرنامه ریزی باعثِ ایجاد استرس خواهد شد. برنامه ریزی و مدیریت می تواند در سه حوزه مختلف انجام شود. ۱- مدیریت تجاری و کاری ۲- …

در این lمقاله به راهکارهای عملی کنترل استرس اشاره خواهیم کرد. در این فصل، هدف من در واقع نشان دادن یک راهنمای کلی است و اینکه استرس های کاری همیشه مخرّب نیستند و می توان برای پیشبرد کارهای مطب از این استرس ها سود جست. تشخیص مشکلات اولین مرحله …