مقالات

قبل از شروع کار، اکلوژن ناحیه Access Cavityرا با دندان های مقابل بررسی نمودتا درآخر کار بتوان محل پانسمان و مقدار آن را به خوبی تنظیم کرد. سپس رابردرم بسته، ناحیه حفره دسترسی کاملاً خالی می شود. و گوتاپرکاهای مدخل کانال۱ تا ۲ میلی متر اپیکالی تراز ناحیه …

فلسفه این روش، استفاده ازترموکاتالیست(کاربرد حرارت)می باشد. در این روش نیز ابتدا پالپ چمبر به خوبی پاکسازی شده(البته همان طور که گفته شد بعداز اطمینان از مناسب بودن RCT)،سپس با هیدروژن پراکساید۳۵٪ پرمی شود. درمرحله بعد اکسیداسیون با قراردادن یک …

درصورتی که یک دندان به هردلیلی نکروز شده ودچار تغییر رنگ گردد، اولین اقدام، انجام یک درمان ریشه ایده آل می باشد.سپس سفید کردن آن صورت می گیرد. اما اگر دندان بعداز درمان ریشه دچار تغییر رنگ شده است، ابتدا باید با انجام رادیوگرافی های دقیق، RCT …

انواع Bleaching ۱-بلیچینگ دندان های غیرزنده(Non vital). ۲-بلیچینگ دندان های زنده(Vital).   روش های Bleaching: هردونوع بلیچینگ فوق را می توان به دوروش انجام داد: ۱-روش های داخل مطب ۲-روش های خارج ازمطب(Home Bleaching).   اولین مورد تجویز بلیچینگ …

 فرایند سفید کردن با این هدف طراحی شده عوامل اکسید کننده را قادر به رسیدن به نواحی خاصی از مینا و عاج نماید  و در این بافت ها امکان انجام واکنش شیمیایی را فراهم سازد(تصویرزیر).   تصویر 1: تغییرات شیمیایی رنگدانه های …

پیش از یک قرن است که بلیچینگ برای دستیابی به رنگ دندان مطلوب تر و روشن تر مورد استفاده قرار می گیرد. بلیچینگ به معنای روشن کردن دندان است که بامواد شیمیایی( به منظور اکسیدکردن پیگمان های ارگانیک دندان) وقتی تغییر رنگ در بافت دندان های قدامی دیده …

پس از انجام معاینات اولیه، گرفتن مشورت های جراحی و ارتودنسی و انجام درمان های مورد نظر قبل از بستن دیاستم، اکلوژن بیمار دقیقاً موردتوجه قرار می گیرد ودر حرکات مختلف موقعیت دندان های مورد درمان بررسی می شود. بهتر است که از تجهیزات جانبی موجود …

فضاهای بین دندان های قدامی سال هاست که دغدغه ای برای دندانپزشکان و مراجعین آنها بوده بوده است. این فضاها ظاهری نازیبابه چهره بیماران می دهند و سبب مراجعه آنها ، برای ترمیم به دندانپزشکان می شوند. ترمیم و یا بستن فواصل بین دندان ها در طی سالیان با …

این عمل در ناحیه بافت فیبروزه چسبنده به فرنوم، بین دندان ها انجام می شودو برداشتن  کامل فرنوم به دلایلی که قبلاً ذکر شد هیچ ضرورتی ندارد. اگر به بافت فیبروزه و اطراف آن توجه شود، سه قسمت مشخص در پاپی بین دندان های سانترال دیده خواهد شد که با دو خط …